Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:local_nodes:pais_valencia_node:reunio_valdelinares [2018/10/02 17:48]
capiscuas_fairkom.net created
en:local_nodes:pais_valencia_node:reunio_valdelinares [2018/10/02 17:48] (current)
capiscuas_fairkom.net
Line 1: Line 1:
 <​code>​ <​code>​
-9 de setembre de 2017 
-CSOA Horta (València) | 12h  
  
-**assistens**+8 d'​octubre de 2017 
 +Valdelinares - Jornada boletera faircoopera | 11h 
 + 
 +**assistents**
 Cendra Cendra
-Ivan +Iván 
-José+Jose
 Montse Montse
-Pedro Javier +Núria
-Rosquilla+
 Tereseta Tereseta
 Toni Toni
 Vicent Vicent
-Voro 
- 
-**ordre del día | resum dels punts tractats** 
- 
-[1] RESUM SUMMER CAMP x Tereseta i Iván 
- 
-- Ens trobem en un moment de transició i reestructuració de treball en FairCoop 
- 
-- Volem fer pertícep a més gent en les tasques que de moment s'han estat cobrint (majoritàriamen de manera voluntària). Ara hi ha un pressupost estimatiu per àrea que podria ajudar a que les persones que asumeixen més responsabilitats i tasques puguen rebre asignacions. 
- 
-- D'ara endavant el treball s'​articul·larà vora 5 arees: 
- 
-*** Benvinguda (Welcome) 
-per donar suport als nouvinguts, acompanyar-los a l'hora de la __digestió__ d'​informació,​ etc + treballar materials d'​empoderament de membres de FairCoop, etc 
- 
-aquest és el document en castellà que vam fer fa poquet i que podem compartir per a la gent que acaba d'​arribar a FairCoop: https://​git.fairkom.net/​faircoop/​MediaCommunication/​wikis/​bienvenida-a-faircoop-(ES) 
- 
- 
-*** Comunicació (communication) 
-- continguts, traduccions (encarregada de moment @Pilikum) 
-- xarxes socials (encarregat de moment @biopablo) 
-- extenssió, RRPP (encarregat de moment @sfkls) 
-- disseny gràfic, multimedia (encarregada,​ servidora!) 
- 
-*** Area tècnica (si voleu més info, pregunteu a l'​Ivan) 
- 
-*** Economia Circular 
-temes vincul·lats a compres col·lectives,​ Fairmarket, UseFairCoin,​ etc 
- 
-*** General Management (organització,​ distribució de fons, etc) 
- 
- 
-+ informació: ​ 
- 
-- https://​board.net/​p/​FCOpenCoopWorkCamp ​ (pad de treball durant summer camp) 
-- https://​git.fairkom.net/​faircoop/​MediaCommunication/​wikis/​Chat-groups-of-the-FairCoop-Ecosystem ​ (wiki de grups de telegram oberts, per àrea). 
- 
-[2] POE (point of exchange) 
-com ja sabeu, som POE ;) 
-aquest és el document que l'Ivan va estar recopil.lat al respecte: https://​board.net/​p/​GuideLinesFairCoopPOE 
- 
- 
-[3] Principis de la FairCoop -  participació membres de l'​assemblea PV 
- 
-Fem servir telegram com a eina de comunicació,​ difussió, etc; però les decissions importants es prendran semrpe en assemblea, virtual o presencial. 
  
-Treballarem per obrir nous canals (en discourseper exemple) per debetre els temes que ens interesenCC @Saluton+Ordre del dia: 
 +    Asignació de rols de l'​assemblea:​ pren acta Núria 
 +1.   ​Principis del node, objectius, ​ espais de decisiótasques.
  
-Vam tindre una discussió prou interessant al respecte ​de certes reticènciesporsmotivacionsect quant a la participació ​de membres. Vam parlar de valorsprincipis, de desobediència i de possibles contradiccions entre lo personal VS lo col·lectiu.+principis 
 +- els propis ​de Faircoop: revolució integralla ecologiael feminismeel model p2p de organització sociall'​ètica hacker o el decreixement.
  
-(valací vaig a veure si dic una cosa amb sentitperò convide a qualsevol que estiguera a que complete i aporte): Aquesta assemblea ha de preservar ​mantindre ​la sea automia i independència ​de qualsevol entitat u organització externa ​que vulga incidir sobre la nostra estratègiaprincipisvalors i finançament.+objectius:​ 
 +- difondre FairCoop / humanitzar-lo "​ficar-li cara"​ 
 +- autoformació - compartir coneixementssense solapar-se ​amb el treball d'​altres col·lectius afins 
 +- suport mutu entre projectes del node 
 +- facilitació d'​einescontacte, apropament, sinèrgies... amb productores,​ grups de consum, cooperatives,​... ​ els diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori 
 +- treballar per fer una estrategia ​una fulla de ruta amb una finalitat comú amb els diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori, XXIV (la 24), RCV, CIV o de fora. 
 +- unir esforços, transmetre el que estem femconectarcooperar (cap a fora)? 
 +- crear una posició comuna respecte a la estrategia general de faircoop.
  
 +espais de decisió:
 +*dimensió instrumental / eines
 +- assemblees presencials rotatives situades en els diferents projectes, cada 2 mesos i intermitges a través de audioconferència (o videoconferencia si és possible) ​
 +- decissions urgents (amb justificació de la urgència), per Telegram deixant al menys 24h. per a recollir les opinions de la resta de membres del node i debatir si escau, ​
 +Es planteja fer un xat per a temes mes operatius i es convida a totes les persones que tinguin disponibilitat real per a assumir tasques.
  
-[4] Calendari ​Plaficicació - Altres+*dimensió politica: 
 +Tot el món té veu, però la capacitat de participar del consens és solament de les persones que estan assumint tasques o participen de col·lectius afins. 
 +Es decidirá cas per cas, quins col·lectius es consideren afins
  
-pròximes activitats amb participació d'​alguns membres del node 
  
-*Dissabte ​ 23.09 Correllengua (gandia) amb @montse @saluton +tasques 
-*Divendres i dissabte 29-30-09 - Taller Pam a Pam PV - Mercat Social (Banyeres de Mariola) >> interessades parlar amb @tereseta +CAP A ALLÒ GLOBAL 
-*També està la informació que ha compartit el company @pedro de Biocultura a la Fira de Mostres el mateix cap de setmana+representativitat en assemblees. 
 +-trasnmissio d'info bidireccional 
 +-recolzament nodes propers
  
-PROPOSEM PRÒXIMA **JORNADA DE CONVIVÈNCIA BOLETERA** +CAP A ALLÒ LOCAL 
-cap de setmana 07-08 d'octubre en Valdelinares +-transmissió ​d'info bidireccionalment 
-__flyer is comming__ +-dinamització d'​autoformacions 
-però la idea serà juntar-nos per a:+-difusió general de FC 
 +-enllaç amb col·lectius afins 
 +-POE=punt d'​intercanvi EUR<​->​FAIR
  
-- parlar de tasques del node i repartírnos-les 
-- fer autoformació de moneders, cryptos, projectes faircoop, etc 
-- planificar últim trimestre de l'any (campanya nadal?) 
  
-[5] altres +2.   ​Repartiment de tasques. 
-link campanya de donacionshttps://​fair.coop/​ca/​faircoop-dona-100-000-faircoins-3/ +-Cendraenllaç amb col·lectius afins 
-xerrada Maro que vam comentar ​https://​youtu.be/​kO14XgArwNE+-IvanPOE, traducció d'​assemblees globals, gestió del correu del node 
 +-Jose: enllaç amb col·lectius afins 
 +-Montse: enllaç amb col·lectius afins 
 +-Nuria: dinamitzacio de l'​autoformació 
 +-Tereseta: transmissio d'info bidireccionalment,​ gestió del correu del node 
 +-Toni: enllaç col·lectius afins, dinamitzacio de l'​autoformació 
 +-Vicentenllaç amb col·lectius afins
  
  
-pròximes reunions importants:+-Propera assemblea presencial: 
 +-Lloc: Camp de Morvedre 
 +-Data: 16 desembre (per confirmar) 
 +    ​
  
-Dijous 14: assemblea estratègia econòmica Faircoin 
-Dijous 21; **assemblea general** (important) 
  
 </​code>​ </​code>​